کمیسیون بررسی ماموریت ۲۰ ساله در افغانستان که توسط پارلمان آلمان ایجاد شده، روز دوشنبه فعالیت خود را آغاز کرد. دوازده نماینده مجلس و دوازده کارشناس اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند. به گزارش روزنامه میگاتزین، میشائیل مولر، شهردار پیشین برلین و معاون حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، ریاست این کمیسیون را برعهده دارد. کمیسیون بررسی "ماموریت در افغانستان برای بهبود روابط شبکه‌ای آلمان در آینده" با بررسی ماموریت ارتش آلمان در طول این سال‌ها به‌دنبال کسب نتایجی برای بهبود ماموریت‌های آتی این کشور در خارج از مرزها خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که این پژوهش دو سال به‌ طول انجامد.

20. سپتامبر 2022

کمیسیون بررسی ماموریت بیست ساله در افغانستان

کمیسیون بررسی ماموریت ۲۰ ساله در افغانستان که توسط پارلمان آلمان ایجاد شده، روز دوشنبه فعالیت خود را آغاز کرد. دوازده نماینده مجلس و دوازده کارشناس اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند. به گزارش روزنامه میگاتزین، میشائیل مولر، شهردار پیشین برلین و معاون حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، ریاست این کمیسیون را برعهده دارد. کمیسیون بررسی “ماموریت در افغانستان برای بهبود روابط شبکه‌ای آلمان در آینده” با بررسی ماموریت ارتش آلمان در طول این سال‌ها به‌دنبال کسب نتایجی برای بهبود ماموریت‌های آتی این کشور در خارج از مرزها خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که این پژوهش دو سال به‌ طول انجامد.