سنای برلین می‌خواهد با ۲۰۰ میلیون یورو از شرکت‌هایی که از افزایش قیمت انرژی انرژی متاثر شده اند، حمایت کند. فرانسیسکا گیفی (SPD) شهردار برلین می‌گوید که برنامه کمکی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​راه اندازی خواهد کرد. بر اساس اطلاعات برلینر مورگن‌پست، قرار است این پول از صندوق بحران که قبلاً در بودجه مضاعف ۲۰۲۲/۲۳ ایجاد شده است، تأمین شود. این کمک می‌تواند از ورشکستگی شرکت‌ها و افزایش تورم جلوگیری نماید.
09/09/2022

کمک مالی ۲۰۰ میلیون یورویی سنای برلین به شرکت‌ها

سنای برلین می‌خواهد با ۲۰۰ میلیون یورو از شرکت‌هایی که از افزایش قیمت انرژی انرژی متاثر شده اند، حمایت کند. فرانسیسکا گیفی (SPD) شهردار برلین می‌گوید که برنامه کمکی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​راه اندازی خواهد کرد. بر اساس اطلاعات برلینر مورگن‌پست، قرار است این پول از صندوق بحران که قبلاً در بودجه مضاعف ۲۰۲۲/۲۳ ایجاد شده است، تأمین شود. این کمک می‌تواند از ورشکستگی شرکت‌ها و افزایش تورم جلوگیری نماید.