بر اساس محاسبات آژانس مطبوعاتی آلمان، جمهوری فدرال آلمان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵.۱ میلیارد یورو به هزینه‌های مشترک اتحادیه اروپا کمک کرد. فرانسه با ۱۲.۴ میلیارد یورو  و ایتالیا با حدود ۳.۲ میلیارد یورو در مکان‌های بعدی قرار دارند. بزرگترین دریافت کننده کمک لهستان بود که حدود ۱۱.۸ میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا دریافت کرد. پس از آن یونان با ۴.۵ میلیارد یورو، مجارستان با حدود ۴.۱ میلیارد یورو و رومانی با کمی کمتر از ۴ میلیارد یورو قرار دارند. در سال ۲۰۲۰، سهم کمک آلمان همچنان به میزان قابل توجهی کمتر بود و در حدود ۱۹.۴ میلیارد یورو می‌رسید. با این حال، در جریان مذاکرات در مورد چارچوب مالی اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، آلمان موافقت کرد که دوباره کمک‌های خود را افزایش دهد تا، تا حد زیادی زیان ناشی از برگزیت را جبران کند.
29/12/2022

کمک مالی آلمان به بودجه اتحادیه اروپا در سال گذشته به رکورد جدیدی رسید

بر اساس محاسبات آژانس مطبوعاتی آلمان، جمهوری فدرال آلمان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵.۱ میلیارد یورو به هزینه‌های مشترک اتحادیه اروپا کمک کرد. فرانسه با ۱۲.۴ میلیارد یورو  و ایتالیا با حدود ۳.۲ میلیارد یورو در مکان‌های بعدی قرار دارند. بزرگترین دریافت کننده کمک لهستان بود که حدود ۱۱.۸ میلیارد یورو از بودجه اتحادیه اروپا دریافت کرد. پس از آن یونان با ۴.۵ میلیارد یورو، مجارستان با حدود ۴.۱ میلیارد یورو و رومانی با کمی کمتر از ۴ میلیارد یورو قرار دارند. در سال ۲۰۲۰، سهم کمک آلمان همچنان به میزان قابل توجهی کمتر بود و در حدود ۱۹.۴ میلیارد یورو می‌رسید. با این حال، در جریان مذاکرات در مورد چارچوب مالی اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، آلمان موافقت کرد که دوباره کمک‌های خود را افزایش دهد تا، تا حد زیادی زیان ناشی از برگزیت را جبران کند.