با وجود حق قانونی کودکان، آلمان از کمبود ۳۷۸ هزار جای خالی در سراسر کشور رنج می‌برد. بر اساس یک گزارش رسانه‌ای، در گروه سنی یک تا سه سال ۲۹۱ هزار جای خالی و در گروه سنی سه تا شش سال ۸۷ هزار جای خالی نیاز است. سخنگوی سیاسی کودک و نوجوانان حزب چپ در بوندستاگ گفت:« ۳۷۸ هزار کودک از فرصت آموزش در دوران کودکی و یادگیری اجتماعی محروم هستند. به جای اینکه دولت فدرال این اعداد را به عنوان فرصتی برای حمایت از شهرداری‌ها و ایالت‌ها در نظر بگیرد، از مسئولیت آن شانه خالی می‌کند.» بر اساس محاسبات حزب چپ، هزینه کودکستان‌ها حدود ۵۰ میلیارد یورو در سال است. دولت فدرال حدود ۲.۸ میلیارد یورو از آن را کمک خواهد کرد و مابقی بر عهده ایالت‌ها و شهرداری‌ها خواهد بود. این سیاستمدار گفت در ادامه گفت:« دولت بار دیگر در حال زیر پا گذاشتن وعده‌های خود است، در حالی که سیستم کودکستان‌ها با کمبود بودجه در آستانه فروپاشی است.»

08/05/2023

کمبود ۳۷۸ هزار جای خالی در کودکستان‌های سراسر آلمان

با وجود حق قانونی کودکان، آلمان از کمبود ۳۷۸ هزار جای خالی در سراسر کشور رنج می‌برد. بر اساس یک گزارش رسانه‌ای، در گروه سنی یک تا سه سال ۲۹۱ هزار جای خالی و در گروه سنی سه تا شش سال ۸۷ هزار جای خالی نیاز است. سخنگوی سیاسی کودک و نوجوانان حزب چپ در بوندستاگ گفت:« ۳۷۸ هزار کودک از فرصت آموزش در دوران کودکی و یادگیری اجتماعی محروم هستند. به جای اینکه دولت فدرال این اعداد را به عنوان فرصتی برای حمایت از شهرداری‌ها و ایالت‌ها در نظر بگیرد، از مسئولیت آن شانه خالی می‌کند.» بر اساس محاسبات حزب چپ، هزینه کودکستان‌ها حدود ۵۰ میلیارد یورو در سال است. دولت فدرال حدود ۲.۸ میلیارد یورو از آن را کمک خواهد کرد و مابقی بر عهده ایالت‌ها و شهرداری‌ها خواهد بود. این سیاستمدار گفت در ادامه گفت:« دولت بار دیگر در حال زیر پا گذاشتن وعده‌های خود است، در حالی که سیستم کودکستان‌ها با کمبود بودجه در آستانه فروپاشی است.»