27/09/2023

کمبود نیروی مامایی در برلین و برندنبورگ

باوجود کاهش زاد و ولد در برلین، این شهر همچنان با کمبود ماما روبه‌رو است. رییس انجمن مامایی برلین، آن یوله وورتسکو، می‌گوید: «حدود ۳۰ درصد از زنان و خانواده‌ها حتی در زمینه بالینی هنوز به ماما دسترسی ندارند.» به گفته rbb24، انجمن مامایی برلین در حال حاضر ۱۰۰۰ عضو دارد که بسیاری از آن‌ها در آینده نزدیک بازنشسته می شوند. ایالت برندنبورگ نیز با کمبود نیروی مامایی روبه‌رو است. حدود ۶۰۰ متخصص زنان و زایمان در این ایالت مشغول به‌کار هستند، اما حدود یک‌سوم از آن‌ها در ده سال آینده بازنشسته می‌شوند. اورزولا نونه‌ماخر (سبزها)، وزیر خانواده ایالت برندنبورگ، می‌گوید: «کمبود نیرو در مناطق دورافتاده مشکل سازتر خواهد بود.»