خوابگاه‌های خالی در برلین به ندرت یافت می‌شوند و اتاق‌های مشترک با قیمت مناسب را به سختی می‌توان یافت. در شروع ترم تابستان، بسیاری از دانش آموزان از پیدا کردن مشکن ناامید شده اند. در ابتدای ترم تابستانی، بسیاری از دانشجویان در برلین هنوز به شدت به دنبال آپارتمان هستند. بسیاری از دانشجویان مجبورند به طور موقت در خوابگاه ها اقامت کنند یا تا ۸۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند. حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر در برلین تحصیل می‌کنند.
17/04/2023

کمبود مسکن برلین: هزاران دانشجو ترم جدید را بدون آپارتمان شروع می‌کنند

خوابگاه‌های خالی در برلین به ندرت یافت می‌شوند و اتاق‌های مشترک با قیمت مناسب را به سختی می‌توان یافت. در شروع ترم تابستان، بسیاری از دانش آموزان از پیدا کردن مشکن ناامید شده اند. در ابتدای ترم تابستانی، بسیاری از دانشجویان در برلین هنوز به شدت به دنبال آپارتمان هستند. بسیاری از دانشجویان مجبورند به طور موقت در خوابگاه ها اقامت کنند یا تا ۸۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره کنند. حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر در برلین تحصیل می‌کنند.