اگر افرادی که کمک‌هزینه Hartz IV دریافت می‌کنند، شرایط آن‌را زیر پا بگذارند، مزایای آن‌ها کاهش می‌یابد. یک پژوهش اکنون نشان می‌دهد که چنین سختگیری‌هایی نتیجه چندانی به‌دنبال ندارند. به گزارش تاگزشاو، موسسه پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی برلین (INES) پس از بررسی این محدودیت‌ها می‌گوید: «کمک‌هزینه شهروندان که باید در آینده جایگزین Hartz IV شود، می‌بایست عاری از چنین محدودیت‌هایی باشد.» کاهش مزایا به‌جای آن‌که به شهروندان در یافتن کار کمک کند، باری اضافی را بر دوش بیکاران بلندمدت می‌گذارد.

13. سپتامبر 2022

کاهش مزایای کمک‌هزینه Hartz IV بی‌نتیجه است

اگر افرادی که کمک‌هزینه Hartz IV دریافت می‌کنند، شرایط آن‌را زیر پا بگذارند، مزایای آن‌ها کاهش می‌یابد. یک پژوهش اکنون نشان می‌دهد که چنین سختگیری‌هایی نتیجه چندانی به‌دنبال ندارند. به گزارش تاگزشاو، موسسه پژوهش‌های اجتماعی و اقتصادی برلین (INES) پس از بررسی این محدودیت‌ها می‌گوید: «کمک‌هزینه شهروندان که باید در آینده جایگزین Hartz IV شود، می‌بایست عاری از چنین محدودیت‌هایی باشد.» کاهش مزایا به‌جای آن‌که به شهروندان در یافتن کار کمک کند، باری اضافی را بر دوش بیکاران بلندمدت می‌گذارد.