وزارت دارایی (Finanzamt) از معافیت مالیاتی اخیر برای شرکت‌ها و خانوارها به عنوان اقدامی توجیهی یاد کرد. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو بر اساس گزارش ماهانه مالیاتی وزارت دارایی دولت فدرال، آنها ۵۳.۹۵ میلیارد یورو مالیات بر درآمد داشتند که این ۴.۶ درصد کمتر از مقداری است که سال گذشته در همین ماه بدست آمده بود. بر اساس همین آمار درآمد چهار ماه اول سال با ۲.۳ درصد کاهش، تقریبا به ۲۵۴ میلیارد یورو رسید. بر اساس همین آمار، آخرین برآورد مالیاتی هفته گذشته زیاد جالب نبوده است و بنا براین دولت فدرال، ایالتی و محلی باید در سال‌های منتهی به ۲۰۲۷ با ۱۴۸.۷ میلیارد یورو کمتر از آنچه در پاییز سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده بود، کنار بیایند.

19/05/2023

کاهش قابل توجه درآمد مالیاتی در ماه آوریل

وزارت دارایی (Finanzamt) از معافیت مالیاتی اخیر برای شرکت‌ها و خانوارها به عنوان اقدامی توجیهی یاد کرد. به گزارش خبرگزاری تاگزشاو بر اساس گزارش ماهانه مالیاتی وزارت دارایی دولت فدرال، آنها ۵۳.۹۵ میلیارد یورو مالیات بر درآمد داشتند که این ۴.۶ درصد کمتر از مقداری است که سال گذشته در همین ماه بدست آمده بود. بر اساس همین آمار درآمد چهار ماه اول سال با ۲.۳ درصد کاهش، تقریبا به ۲۵۴ میلیارد یورو رسید. بر اساس همین آمار، آخرین برآورد مالیاتی هفته گذشته زیاد جالب نبوده است و بنا براین دولت فدرال، ایالتی و محلی باید در سال‌های منتهی به ۲۰۲۷ با ۱۴۸.۷ میلیارد یورو کمتر از آنچه در پاییز سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده بود، کنار بیایند.