وزارت کار فدرال در حال برنامه ریزی برای کار از خانه است. بر اساس این طرح، کارفرمایان باید مجدداً موظف شوند به کارمندان پیشنهاد دهند که از خانه کار کنند، با این حال، استثناهای وجود خواهد داشت. این مقررات از اول اکتبر به اجرا گذاشته می‌شود و تا ۷ آوریل ۲۰۲۳ اعمال خواهد شد. این طرح در حالی اعمال می‌شود که انتظار می‌رود که تعداد مبتلایان در پائیز و زمستان دوباره افزایش یابد. در این طرح آمده است، کارمندانی که به صورت حضوری به کار خود ادامه می‌دهند باید حداقل هفته‌ای دو بار آزمایش کرونا انجام دهند.
25. آگوست 2022

کار از خانه دوباره اعمال می‌شود

وزارت کار فدرال در حال برنامه ریزی برای کار از خانه است. بر اساس این طرح، کارفرمایان باید مجدداً موظف شوند به کارمندان پیشنهاد دهند که از خانه کار کنند، با این حال، استثناهای وجود خواهد داشت. این مقررات از اول اکتبر به اجرا گذاشته می‌شود و تا ۷ آوریل ۲۰۲۳ اعمال خواهد شد. این طرح در حالی اعمال می‌شود که انتظار می‌رود که تعداد مبتلایان در پائیز و زمستان دوباره افزایش یابد. در این طرح آمده است، کارمندانی که به صورت حضوری به کار خود ادامه می‌دهند باید حداقل هفته‌ای دو بار آزمایش کرونا انجام دهند.