اعتصابات دوباره ترافیک هوایی آلمان را فلج می‌کند. براساس گزارش‌ها، کارمندان در چهار فرودگاه آلمان؛ دوسلدورف، کلن، اشتوتگارت، کارلسروهه اعتصاب کردند. در نتیجه، اکثر پروازهای برنامه‌ریزی شده نمی‌توانند انجام شوند. به این ترتیب، ده‌ها هزار مسافر باید خود را برای لغو و تأخیر پروازها آماده کنند. همانطور که سخنگویان وردی تایید کردند، در دو فرودگاه بزرگ در نوردراین-وستفالن، دوسلدورف و کلن/بن، و همچنین در اشتوتگارت، اعتصابات هشدار دهنده آغاز شده است. در کارلسروهه/بادن، کارمندان حدود ساعت ۵ صبح کار خود را متوقف کردند و گفته می‌شود که در مجموع ۶۸۱ پرواز لغو شده است. حدود ۸۹۰۰۰ مسافر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. همچنین در فرودگاه اشتوتگارت در روز جمعه نباید پروازهای مسافرتی انجام شود. به گفته این فرودگاه، تنها فرود امنیتی و پروازهای پزشکی و نظامی امکان پذیر است.

17/03/2023

چهار فرودگاه آلمان در اعتصاب

اعتصابات دوباره ترافیک هوایی آلمان را فلج می‌کند. براساس گزارش‌ها، کارمندان در چهار فرودگاه آلمان؛ دوسلدورف، کلن، اشتوتگارت، کارلسروهه اعتصاب کردند. در نتیجه، اکثر پروازهای برنامه‌ریزی شده نمی‌توانند انجام شوند. به این ترتیب، ده‌ها هزار مسافر باید خود را برای لغو و تأخیر پروازها آماده کنند. همانطور که سخنگویان وردی تایید کردند، در دو فرودگاه بزرگ در نوردراین-وستفالن، دوسلدورف و کلن/بن، و همچنین در اشتوتگارت، اعتصابات هشدار دهنده آغاز شده است. در کارلسروهه/بادن، کارمندان حدود ساعت ۵ صبح کار خود را متوقف کردند و گفته می‌شود که در مجموع ۶۸۱ پرواز لغو شده است. حدود ۸۹۰۰۰ مسافر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. همچنین در فرودگاه اشتوتگارت در روز جمعه نباید پروازهای مسافرتی انجام شود. به گفته این فرودگاه، تنها فرود امنیتی و پروازهای پزشکی و نظامی امکان پذیر است.