26/09/2023

چالش دادگاه قانون اساسی در مورد شناسایی پدر بیولوژیکی

مرد ۴۴ ساله‌ای از دادگاه قانون اساسی می‌خواهد که به عنوان پدر قانونی و بیولوژیکی پسرش شناخته شود. او و همسرش پس از تولد فرزند از یکدیگر جدا شده بودند. به گزارش تاگزشاو، شریک جدید مادر به عنوان پدر قانونی کودک ثبت شده و در این سال‌ها رابطه پدر و فرزندی بین آن‌ها ایجاد شده است. بنابر قانون اساسی، اگراین رابطه تا زمان آخرین جلسه شفاهی دادگاه خانواده وجود داشته باشد، پدر بیولوژیکی نمی‌تواند حق پدری مرد دیگر را به چالش بکشد. مرد شاکی با وجود شکست در دادگاه عالی، این مقررات را ناقض حقوق اساسی خود و کودک می‌داند.