معلم‌های مسلمان در برلین می‌توانند روسری بپوشند. این تصمیم برخلاف مقرراتی است که پیش‌ازاین تصویب شده بود. به گزارش rbb24، اداره آموزش سنا در نامه‌ای به مدرسه‌ها، این تغییر در مقررات را اعلام کرده است. در این نامه آمده است که «پوشیدن لباس‌ها و نمادهای مذهبی تنها درصورتی ممنوع است که تهدیدی برای صلح در مدرسه‌ها یا بی‌طرفی دولت محسوب شود.» اگر پوشیدن روسری یا استفاده از دیگر نمادهای مذهبی در مدرسه‌ها جنبه تبلیغاتی داشته باشد، بازرسی مدرسه‌ها وارد عمل شده و در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادگاه قانون اساسی فدرال در سال ۲۰۲۰ با پوشیدن روسری معلم‌های مسلمان موافقت نکرده بود.

29/03/2023

پوشیدن روسری توسط معلم‌های مسلمان در برلین مجاز است

 معلم‌های مسلمان در برلین می‌توانند روسری بپوشند. این تصمیم برخلاف مقرراتی است که پیش‌ازاین تصویب شده بود. به گزارش rbb24، اداره آموزش سنا در نامه‌ای به مدرسه‌ها، این تغییر در مقررات را اعلام کرده است. در این نامه آمده است که «پوشیدن لباس‌ها و نمادهای مذهبی تنها درصورتی ممنوع است که تهدیدی برای صلح در مدرسه‌ها یا بی‌طرفی دولت محسوب شود.» اگر پوشیدن روسری یا استفاده از دیگر نمادهای مذهبی در مدرسه‌ها جنبه تبلیغاتی داشته باشد، بازرسی مدرسه‌ها وارد عمل شده و در این‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادگاه قانون اساسی فدرال در سال ۲۰۲۰ با پوشیدن روسری معلم‌های مسلمان موافقت نکرده بود.