تلویزیون برلین rbb، سرانجام استعفای کارمند خود «پاتریشیا شلزینگر» راسماً در وب سایت خود اعلام کرد. گفته می‌شود وی در سال ۲۰۲۰ در مجموع ۲۱۷۵۰ یورو در ماه حقوق دریافت کرده است. به گفته rbb این «دستمزد پایه» وی بوده است. او سال بعد نیز ۱۶ درصد افزایش حقوق داشت و دستمز وی به بیش از ۲۵۰۰۰ یورو در ماه رسید! به گزارش rbb، اگر اعضای تیم مدیریت به اهداف خود برسند، ۲۰ درصد پاداش دریافت خواهند کرد. کسانی که "به طور قابل توجهی از اهداف خود فراتر می‌روند، می‌توانند حتی روی ۲۵٪ افزایش نیز حساب کنند."
18. آگوست 2022

«پاتریشیا شلزینگر » کارمند rbb استعفا داد!

تلویزیون برلین rbb، سرانجام استعفای کارمند خود «پاتریشیا شلزینگر» راسماً در وب سایت خود اعلام کرد. گفته می‌شود وی در سال ۲۰۲۰ در مجموع ۲۱۷۵۰ یورو در ماه حقوق دریافت کرده است. به گفته rbb این «دستمزد پایه» وی بوده است. او سال بعد نیز ۱۶ درصد افزایش حقوق داشت و دستمز وی به بیش از ۲۵۰۰۰ یورو در ماه رسید! به گزارش rbb، اگر اعضای تیم مدیریت به اهداف خود برسند، ۲۰ درصد پاداش دریافت خواهند کرد. کسانی که “به طور قابل توجهی از اهداف خود فراتر می‌روند، می‌توانند حتی روی ۲۵٪ افزایش نیز حساب کنند.”