نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال (SPD) در باره یک افسر پلیس که به یک زن سوری در آپارتمانش گفته بود: "این کشور من است و شما اینجا مهمان هستید"، گفت: «من این را نژادپرستی نمی‌دانم». فایزر در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت که البته نژادپرستی در آلمان، از جمله در میان پلیس، وجود دارد. اگر یک افسر پلیس از لحن اشتباه استفاده کند، تحمل نمی‌شود. از سوی دیگر، تورستن اکمان، وزیر کشور برلین (SPD) روز دوشنبه در کمیته داخلی مجلس نمایندگان گفت: "سنا به شدت چنین رفتاری را محکوم می کند، کاملا غیر قابل قبول است. ما چنین افسر پلیسی را در برلین نمی‌خواهیم. همه افسران پلیس موظف به احترام و حفظ کرامت انسانی هستند."
22. سپتامبر 2022

وزیر کشور فدرال، اظهارات پلیس را نژادپرستانه نمی‌داند

 نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال (SPD) در باره یک افسر پلیس که به یک زن سوری در آپارتمانش گفته بود: “این کشور من است و شما اینجا مهمان هستید”، گفت: «من این را نژادپرستی نمی‌دانم». فایزر در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت که البته نژادپرستی در آلمان، از جمله در میان پلیس، وجود دارد. اگر یک افسر پلیس از لحن اشتباه استفاده کند، تحمل نمی‌شود. از سوی دیگر، تورستن اکمان، وزیر کشور برلین (SPD) روز دوشنبه در کمیته داخلی مجلس نمایندگان گفت: “سنا به شدت چنین رفتاری را محکوم می کند، کاملا غیر قابل قبول است. ما چنین افسر پلیسی را در برلین نمی‌خواهیم. همه افسران پلیس موظف به احترام و حفظ کرامت انسانی هستند.”