22/09/2023

هشت درصد از مردم آلمان، جهان‌بینی افراطی راست‌گرا دارند

بر اساس یک نظرسنجی، تعداد حامیان نگر‌ش‌های راست افراطی از جمله بیگانه‌هراسی، بی‌اهمیت جلوه دادن جنایات نازی‌ها و یهودستیزی در میان مردم آلمان به شدت افزایش یافته و در مقایسه با سال‌های گذشته عملاً سه برابر شده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که در حال حاضر ۸ درصد از مردم آلمان، جهان‌بینی افراطی راست‌گرا دارند. این به معنای آن است که از هر دوازده بزرگسال، یک نفر اندیشه‌های راست‌گرایانه افراطی در سر دارد. این میزان در سال‌های گذشته دو تا سه درصد بود. نظرسنجی کنونی که هر دو سال یک بار و به سفارش بنیاد فردریش ایبرت وابسته به حزب SPD انجام می‌شود، بیشتر به بررسی نگرش‌های عمومی در جامعه آلمان می‌پردازد.
براساس این نظرسنجی، تعداد افرادی که دیدگاه سیاسی خود را راست‌گرا ارزیابی می‌کنند به ۱۵.۵ درصد رسیده است که در مقایسه با دو نظرسنجی قبلی که میزان آن‌ها ۱۰ درصد بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.