بر اساس محاسبات، کمبود حدود ۶۰۰۰ کارگر ماهر در مهدکودک‌های برلین وجود دارد. پیامدهای این کمبود نیرو در طولانی مدت، حجم کاری بیشتر، خستگی در میان بسیاری از کارمندان و سطح بالای مرخصی استعلاجی است که اخیراً به طور پیوسته افزایش یافته است. این به نوبه خود بر کیفیت مراقبت از کودکان تأثیر می‌گذارد. تعدادی از مهدکودک‌ها دیگر نمی‌توانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند، یعنی به اندازه‌ای که در ابتدا در نظر گرفته شده بود، بچه‌ها را قبول نمی‌کنند. برخی دیگر ساعات کاری خود را کوتاه کردند یا مجبور شدند هر از چند گاهی تعطیل کنند. اکنون بحران انرژی وجود دارد، که در آن برخی از ارائه دهندگان مهدکودک دیگر نمی‌دانند چگونه قبض گاز را بپردازند یا وعده‌های غذایی سالم را برای بچه‌ها ارائه دهند.

1. سپتامبر 2022

نیاز شدید به نیروی کار در مهدکودک‌های برلین

بر اساس محاسبات، کمبود حدود ۶۰۰۰ کارگر ماهر در مهدکودک‌های برلین وجود دارد. پیامدهای این کمبود نیرو در طولانی مدت، حجم کاری بیشتر، خستگی در میان بسیاری از کارمندان و سطح بالای مرخصی استعلاجی است که اخیراً به طور پیوسته افزایش یافته است. این به نوبه خود بر کیفیت مراقبت از کودکان تأثیر می‌گذارد. تعدادی از مهدکودک‌ها دیگر نمی‌توانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند، یعنی به اندازه‌ای که در ابتدا در نظر گرفته شده بود، بچه‌ها را قبول نمی‌کنند. برخی دیگر ساعات کاری خود را کوتاه کردند یا مجبور شدند هر از چند گاهی تعطیل کنند. اکنون بحران انرژی وجود دارد، که در آن برخی از ارائه دهندگان مهدکودک دیگر نمی‌دانند چگونه قبض گاز را بپردازند یا وعده‌های غذایی سالم را برای بچه‌ها ارائه دهند.