باوجود سیل در پاکستان، نخستین پرواز اخراج پناهندگان این کشور به اسلام‌آباد از مونیخ برخاست. سازمان‌های حمایت از پناهندگان می‌گویند: «سازمان ملل در حال ارسال کمک‌های اضطراری به پاکستان است درحالی‌که آلمان مردم را به این کشور بازمی‌گرداند.» به گزارش روزنامه میگاتزین، این سازمان‌ها اخراج پناهجویان پاکستانی به کشورشان را درست وقتی‌که از فاجعه سیل رنج می‌برند، محکوم کرده‌اند. شورای پناهندگان باواریا، رسانه NRW و انجمن Hum Hain پاکستان از این واقعیت انتقاد کرده‌اند که در این وضعیت استثنایی یک پرواز اخراج دسته جمعی به پاکستان پرواز کرده است.

7. سپتامبر 2022

نخستین پرواز اخراج پناهجویان پاکستانی از آلمان

باوجود سیل در پاکستان، نخستین پرواز اخراج پناهندگان این کشور به اسلام‌آباد از مونیخ برخاست. سازمان‌های حمایت از پناهندگان می‌گویند: «سازمان ملل در حال ارسال کمک‌های اضطراری به پاکستان است درحالی‌که آلمان مردم را به این کشور بازمی‌گرداند.» به گزارش روزنامه میگاتزین، این سازمان‌ها اخراج پناهجویان پاکستانی به کشورشان را درست وقتی‌که از فاجعه سیل رنج می‌برند، محکوم کرده‌اند. شورای پناهندگان باواریا، رسانه NRW و انجمن Hum Hain پاکستان از این واقعیت انتقاد کرده‌اند که در این وضعیت استثنایی یک پرواز اخراج دسته جمعی به پاکستان پرواز کرده است.