چهارماه از بدنیا آمدن توله خرس قطبی باغ‌وحش برلین می‌گذرد، اما این توله‌خرس تاکنون نامی نداشته است. مسئولان باغ‌وحش تیرپارک برلین گفته اند که نام این توله‌خرس را به افتخار تیم فوتبال پایتخت "HERTHA" گذاشته اند. انگو شیلر (Ingo Schiller) مدیرعامل باشگاه فوتبال هرتابرلین می‌گوید که :" ما بسیار خرسندیم که خرس قطبی کوچک، جزء خانواده هرتا برلین شده است." مسئولان باغ‌وحش تیرپارک می‌گویند که ۵۳۰۰ نام برای این توله‌خرس پیشنهاد شده بود و بلاخره نام هرتا برای او برگزیده شد.

Photo: Tierpark Berlin

02/04/2019

نام توله‌خرس قطبی باغ‌وحش برلین “هرتا” گذاشته شد

چهارماه از بدنیا آمدن توله خرس قطبی باغ‌وحش برلین می‌گذرد، اما این توله‌خرس تاکنون نامی نداشته است. مسئولان باغ‌وحش تیرپارک برلین گفته اند که نام این توله‌خرس را به افتخار تیم فوتبال پایتخت “HERTHA” گذاشته اند. انگو شیلر (Ingo Schiller) مدیرعامل باشگاه فوتبال هرتابرلین می‌گوید که :” ما بسیار خرسندیم که خرس قطبی کوچک، جزء خانواده هرتا برلین شده است.” مسئولان باغ‌وحش تیرپارک می‌گویند که ۵۳۰۰ نام برای این توله‌خرس پیشنهاد شده بود و بلاخره نام هرتا برای او برگزیده شد.

Photo: Tierpark Berlin