10/10/2023

 نامه‌های تهدید آمیز جناح راست افراطی به مساجد 

پلیس اوسنابروک می‌گوید نویسنده مظنون نامه‌های تهدید آمیز جناح راست افراطی به جوامع مساجد متعدد را شناسایی کرده است. گفته می‌شود که او بیش از ۳۰ نامه را عمدتا برای جوامع مذهبی مسلمان در چندین ایالت فدرال ارسال کرده است. بر اساس اطلاعات، آنها حاوی فرمول بندی‌های افراطی راست بوده و در سال ۲۰۱۷ و بین سال‌های ۲۰۲۰ تا امروز ارسال شده‌اند. آنها با نام خانواده‌‌ای از اسنابروک امضا شدند. پلیس تصور می‌کند که این یک کمپین ترور شخصیت است. تحقیقات پلیس ادامه دارد.