موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) می‌گوید که یک سوم خانواده‌ها در آلمان پس انداز قابل توجهی ندارند. این بدان معناست که هیچ پولی وجود ندارد که مردم بتوانند در این مواقع بحرانی برای پوشش هزینه‌های انرژی گزاف از آن استفاده کنند. این موسسه گفته است که سیاستمداران نه تنها از شرکت‌ها در بحران انرژی بلکه از شهروندان نیز به‌طور جامع‌تر حمایت کنند. خانواده‌ها اغلب مجبورند با افزایش هزینه‌های دوبرابر یا چند برابری کنار بیایند.
15. سپتامبر 2022

موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان:یک سوم خانواده‌ها در آلمان پس انداز قابل توجهی ندارند

 موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (DIW) می‌گوید که یک سوم خانواده‌ها در آلمان پس انداز قابل توجهی ندارند. این بدان معناست که هیچ پولی وجود ندارد که مردم بتوانند در این مواقع بحرانی برای پوشش هزینه‌های انرژی گزاف از آن استفاده کنند. این موسسه گفته است که سیاستمداران نه تنها از شرکت‌ها در بحران انرژی بلکه از شهروندان نیز به‌طور جامع‌تر حمایت کنند. خانواده‌ها اغلب مجبورند با افزایش هزینه‌های دوبرابر یا چند برابری کنار بیایند.