امید به زندگی (طول عمر) به دلیل عقب ماندگی و افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی، در آلمان در مقایسه با اروپای غربی جایگاه پایین تری را به خود اختصاص داده است. به گزارشZDF ،همانطور که موسسه تحقیقات جمعیت فدرال (BiB) توضیح داد، در رتبه بندی ۱۶ کشور در اروپای غربی، آلمان در بین مردان پانزدهم و در بین زنان چهاردهم است. در همین حال، در آلمان، طول عمر برای متولدین سال ۲۰۱۹( زنان ۸۳.۵ سال و برای مردان ۷۸.۷ سال) تعین شده است. پاول گریگوریف، محقق BiB، توضیح داد که این واقعیت که آلمان به وضوح در زمینه بیماری های قلبی عروقی عقب مانده است، جای نگرانی دارد. تناقض بین سرمایه گذاری های بالا در مراقبت های بهداشتی و نتایج آن در امید به زندگی، زنگ خطری برای پایداری نظام سلامت است.

11/05/2023

مقایسه اروپای غربی و جایگاه پایین آلمان

امید به زندگی (طول عمر) به دلیل عقب ماندگی و افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی، در آلمان در مقایسه با اروپای غربی جایگاه پایین تری را به خود اختصاص داده است. به گزارشZDF ،همانطور که موسسه تحقیقات جمعیت فدرال (BiB) توضیح داد، در رتبه بندی ۱۶ کشور در اروپای غربی، آلمان در بین مردان پانزدهم و در بین زنان چهاردهم است. در همین حال، در آلمان، طول عمر برای متولدین سال ۲۰۱۹( زنان ۸۳.۵ سال و برای مردان ۷۸.۷ سال) تعین شده است. پاول گریگوریف، محقق BiB، توضیح داد که این واقعیت که آلمان به وضوح در زمینه بیماری های قلبی عروقی عقب مانده است، جای نگرانی دارد. تناقض بین سرمایه گذاری های بالا در مراقبت های بهداشتی و نتایج آن در امید به زندگی، زنگ خطری برای پایداری نظام سلامت است.