پلیس در منطقه اوبرهاول با تعداد زیادی از پرسونل خدمات اضطراری از روز جمعه به دنبال دو مرد مفقود شده است. این دو جوان ۲۲ ساله در روز پدر به همراه دوستان خود در زابلسدورف، ناحیه ای در زدنیک جشن گرفتند. به گفته پلیس، پس از پایان مهمانی در اوایل صبح روز بعد مأموران یکی از ژاکت های مردانه را پیدا کردند. از آن زمان تاکنون اثری از هیچ کدام از آنها بدست نیامده است.آخرین تماس با آنها حدود ساعت ۳ صبح بوده است.یک سگ ردیاب و یک هلیکوپتر پلیس روز جمعه دریاچه و مناطق اطراف آن را جستجو کردند. ساکنان و علاقه مندان به ورزش های آبی مورد بازجویی قرار گرفتند. خانواده، دوستان و آشنایان نیز جستجو در شبکه های اجتماعی را آغاز کردند.
22/05/2023

مفقود شدن دو جوان ۲۲ ساله پس از جشن روز مرد

پلیس در منطقه اوبرهاول با تعداد زیادی از پرسونل خدمات اضطراری از روز جمعه به دنبال دو مرد مفقود شده است. این دو جوان ۲۲ ساله در روز پدر به همراه دوستان خود در زابلسدورف، ناحیه ای در زدنیک جشن گرفتند. به گفته پلیس، پس از پایان مهمانی در اوایل صبح روز بعد مأموران یکی از ژاکت های مردانه را پیدا کردند. از آن زمان تاکنون اثری از هیچ کدام از آنها بدست نیامده است.آخرین تماس با آنها حدود ساعت ۳ صبح بوده است.یک سگ ردیاب و یک هلیکوپتر پلیس روز جمعه دریاچه و مناطق اطراف آن را جستجو کردند. ساکنان و علاقه مندان به ورزش های آبی مورد بازجویی قرار گرفتند. خانواده، دوستان و آشنایان نیز جستجو در شبکه های اجتماعی را آغاز کردند.