در آغاز سال تحصیلی وبسایت مدرسه‌های آلمان آشکار نشان می‌دهد که با کمبود معلم روبه‌رو هستند. مدرسه‌ها از وزارتخانه آموزش و پرورش می‌خواهند که برای آن‌ها معلم بفرستند. همان‌طور که در پورتال مدارس آلمان آمده، در سال تحصیلی ۲۱/​۲۲ کمبود معلم در حال افزایش نیز هست. تنها در برلین ۴۰ درصد جای خالی وجود دارد. در ایالت نوردراین وست‌فالن ۴۰۰۰ جای خالی و شلزویگ هولشتاین به ۲۰۰ معلم نیاز دارد.

30. آگوست 2022

مشکل کمبود معلم در آلمان هنوز پابرجاست

در آغاز سال تحصیلی وبسایت مدرسه‌های آلمان آشکار نشان می‌دهد که با کمبود معلم روبه‌رو هستند. مدرسه‌ها از وزارتخانه آموزش و پرورش می‌خواهند که برای آن‌ها معلم بفرستند. همان‌طور که در پورتال مدارس آلمان آمده، در سال تحصیلی ۲۱/​۲۲ کمبود معلم در حال افزایش نیز هست. تنها در برلین ۴۰ درصد جای خالی وجود دارد. در ایالت نوردراین وست‌فالن ۴۰۰۰ جای خالی و شلزویگ هولشتاین به ۲۰۰ معلم نیاز دارد.