مردی در آپارتمانش در برلین میته گژدم پیدا کرد. مشخص نیست این حیوان چگونه وارد خانه شده است. زیست‌شناس دانیل پوشل عصر یکشنبه یک نقطه تاریک را در کنار پنجره ای روی دیوار دید. پوشل در ابتدا فکر می‌کرد که این یک پروانه است، با بررسی دقیق تر معلوم شد که یک عقرب سیاه است. پوشل با مرکز جمع‌آوری حیوانات، آتش نشانی و پلیس تماس گرفت. یکی از کارکنان اداره حفاظت از محیط زیست و طبیعت گژدم را برداشت و به باغ وحش انتقال داد. گژدم‌ها عمدتاً در مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری یا مناطق بیابانی زندگی می کنند. سم برخی از عقرب‌ها حتی می‌تواند برای انسان کشنده باشد.
25. آگوست 2022

مردی در آپارتمانش گژدم/عقرب پیدا کرد

مردی در آپارتمانش در برلین میته گژدم پیدا کرد. مشخص نیست این حیوان چگونه وارد خانه شده است. زیست‌شناس دانیل پوشل عصر یکشنبه یک نقطه تاریک را در کنار پنجره ای روی دیوار دید. پوشل در ابتدا فکر می‌کرد که این یک پروانه است، با بررسی دقیق تر معلوم شد که یک عقرب سیاه است. پوشل با مرکز جمع‌آوری حیوانات، آتش نشانی و پلیس تماس گرفت. یکی از کارکنان اداره حفاظت از محیط زیست و طبیعت گژدم را برداشت و به باغ وحش انتقال داد. گژدم‌ها عمدتاً در مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری یا مناطق بیابانی زندگی می کنند. سم برخی از عقرب‌ها حتی می‌تواند برای انسان کشنده باشد.