همانطور که اداره آمار فدرال اعلام کرد، تعداد مدارک حرفه‌ای کسب شده در خارج از کشور و به رسمیت شناخته شده در آلمان در سال ۲۰۲۱ همچنان در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۱، در مجموع ۴۶۹۰۰ مدرک تحصیلی حرفه‌ای که در خارج از کشور کسب شده بود، به طور کامل یا جزئی معادل مدرک تحصیلی در آلمان شناخته شد. این میزان، پنج درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ (۴۴۸۰۰) بود. فهرست پربازدیدترین مشاغل طبق معمول است: حرفه پرستاری با ۱۶۰۰۰ تائید همچنان در صدر قرار دارد. حرفه‌های دکتر با فاصله قابل توجهی با ۸۲۰۰ نفر و پس از آن حرفه‌های مهندس (۲۲۰۰)، معلم (۱۷۰۰) و مربی با ۱۳۰۰ تایید مدرک قرار دارند.

16/09/2022

مدارک خارجی‌ها بیشتر به رسمیت شناخته می‌شود

همانطور که اداره آمار فدرال اعلام کرد، تعداد مدارک حرفه‌ای کسب شده در خارج از کشور و به رسمیت شناخته شده در آلمان در سال ۲۰۲۱ همچنان در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۱، در مجموع ۴۶۹۰۰ مدرک تحصیلی حرفه‌ای که در خارج از کشور کسب شده بود، به طور کامل یا جزئی معادل مدرک تحصیلی در آلمان شناخته شد. این میزان، پنج درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ (۴۴۸۰۰) بود. فهرست پربازدیدترین مشاغل طبق معمول است: حرفه پرستاری با ۱۶۰۰۰ تائید همچنان در صدر قرار دارد. حرفه‌های دکتر با فاصله قابل توجهی با ۸۲۰۰ نفر و پس از آن حرفه‌های مهندس (۲۲۰۰)، معلم (۱۷۰۰) و مربی با ۱۳۰۰ تایید مدرک قرار دارند.