10/11/2023

ماهی‌های قرمز، خطر محیط زیستی دارند!

بسیاری از مردم ماهی‌های قرمز زینتی، لاک پشت‌های کوچک یا قورباغه‌های پنجه دار را به قیمت چند یورو می‌خرند و وقتی دیگر آنها را نمی‌خواهند آنها را در طبیعت رها می‌کنند. اما برخی از آنها در آب‌های محلی زنده می‌مانند و باعث تهدید اکوسیستم می‌شوند. محققان در برلین رهاسازی این ماهی‌ها را خطری بالقوه برای گیاهان جانوران بومی کشور ارزیابی کرده‌اند. این گونه‌ها در عین اینکه کوچک و ظاهراً بی خطر هستند، وقتی در محیط نامناسبی باشند که به آن تعلق ندارند، می‌توانند به موجودات تهاجمی تبدیل شوند که باعث به هم خوردن چرخه اکوسیستم محیط می‌شوند. این امر باعث غیرقانونی شدن تجارت برخی از لاک پشت‌ها در بعضی از کشورهای اروپایی، شده است.