انجمن مسکن شهرداری Mitte (WBM) پیش پرداخت هزینه‌های گرمایش مستاجران خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است. با این حال اکثر ساکنان این را پذیرفتند. به این ترتیب برای آپارتمان‌هایی که با گرمایش مرکزی گرم می‌شوند ۶۰ درصد و برای آپارتمان‌هایی که با گاز یا نفت گرم می‌شوند ۱۰۰ درصد، افزایش قیمت اعلام شده است. سخنگوی WBM ادامه داد که مارپیچ افزایش قیمت قابل پیش بینی نیست. بنابراین در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مهم است که مستاجرین از طریق کنترل مصرف خود در صرفه جویی انرژی مشارکت کنند.

22. آگوست 2022

قیمت گاز برخی از خانه‌ها دوبرابر شده است

انجمن مسکن شهرداری Mitte (WBM) پیش پرداخت هزینه‌های گرمایش مستاجران خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است. با این حال اکثر ساکنان این را پذیرفتند. به این ترتیب برای آپارتمان‌هایی که با گرمایش مرکزی گرم می‌شوند ۶۰ درصد و برای آپارتمان‌هایی که با گاز یا نفت گرم می‌شوند ۱۰۰ درصد، افزایش قیمت اعلام شده است. سخنگوی WBM ادامه داد که مارپیچ افزایش قیمت قابل پیش بینی نیست. بنابراین در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مهم است که مستاجرین از طریق کنترل مصرف خود در صرفه جویی انرژی مشارکت کنند.