اندکی قبل از آغاز پاییز، تعداد کرونا دوباره افزایش یافته و ترس از آغاز موج جدید پاییز وجود دارد. شورای فدرال در این راستا، برای اقداماتی تصمیم گیری کرده است: در آلمان، ماسک و الزامات تست کرونا دوباره در پاییز و زمستان اعمال می‌شود.  ماسک FFP۲ در سراسر کشور در کلینیک‌ها، خانه‌های سالمندان و مراکز پزشکی اجباری است. استفاده از ماسک در قطارهای مسافت طولانی هنوز اجباری است، اگرچه یک ماسک جراحی ساده برای کودکان بین ۶ تا ۱۳ سال کافی است. پوشیدن ماسک دیگر در هواپیماها اجباری نیست. در خانه‌های سالمندان و کلینیک‌ها نیز قبل از ورود باید تست منفی ارائه شود.

16. سپتامبر 2022

قوانین کرونایی برای پاییز تصویب شد

اندکی قبل از آغاز پاییز، تعداد کرونا دوباره افزایش یافته و ترس از آغاز موج جدید پاییز وجود دارد. شورای فدرال در این راستا، برای اقداماتی تصمیم گیری کرده است: در آلمان، ماسک و الزامات تست کرونا دوباره در پاییز و زمستان اعمال می‌شود.  ماسک FFP۲ در سراسر کشور در کلینیک‌ها، خانه‌های سالمندان و مراکز پزشکی اجباری است. استفاده از ماسک در قطارهای مسافت طولانی هنوز اجباری است، اگرچه یک ماسک جراحی ساده برای کودکان بین ۶ تا ۱۳ سال کافی است. پوشیدن ماسک دیگر در هواپیماها اجباری نیست. در خانه‌های سالمندان و کلینیک‌ها نیز قبل از ورود باید تست منفی ارائه شود.