پیاده‌روهای شلوغ، و دوچرخه‌ها و اسکوترهایی که در میان راه پارک می‌شوند! یک قانون جدید از امروز در برلین اجرا می‌شود تا وضعیت را در شهر بهتر کند. این تصمیم شامل پارک کردن اسکوترهای الکترونیکی و دوچرخه‌های کرایه‌ای فقط در مکان‌های پارکینگ مشخص شده در خیابان است و نه در پیاده روها. برای بررسی درست پارک کردن دوچرخه‌های اجاره‌ای، دوچرخه پارک شده باید عکس گرفته شود و در برنامه بارگذاری شود. همچنین انتظار می‌رود که شبکه وسایل نقلیه کرایه‌ای به حومه برلین گسترش یابد.

1. سپتامبر 2022

قوانین جدید برای دوچرخه‌های کرایه‌ای و اسکوتر

پیاده‌روهای شلوغ، و دوچرخه‌ها و اسکوترهایی که در میان راه پارک می‌شوند! یک قانون جدید از امروز در برلین اجرا می‌شود تا وضعیت را در شهر بهتر کند. این تصمیم شامل پارک کردن اسکوترهای الکترونیکی و دوچرخه‌های کرایه‌ای فقط در مکان‌های پارکینگ مشخص شده در خیابان است و نه در پیاده روها. برای بررسی درست پارک کردن دوچرخه‌های اجاره‌ای، دوچرخه پارک شده باید عکس گرفته شود و در برنامه بارگذاری شود. همچنین انتظار می‌رود که شبکه وسایل نقلیه کرایه‌ای به حومه برلین گسترش یابد.