افرادی که پیشینه مهاجرت دارند برای شغل‌های دولتی در آلمان درخواست کار نمی‌دهند چون می‌ترسند با آن‌ها تبعیض‌آمیز رفتار شود. این نتیجه مطالعه‌ای است که به‌تازگی انجام شده. به گفته روزنامه میگاتزین، در این مطالعه متقاضیان در دوره‌های کارآموزی سه‌ماهه‌ای به‌نام «گوناگونی در اداره‌های دولتی» شرکت کردند و سپس با آن‌ها درباره تجربه کاری‌شان گفت‌وگو صورت گرفت. داریوش سلطانی، یکی از کارآموزان، می‌گوید: «وقتی سفیدپوست نیستی، در راهروهای اداره احساس عجیبی را تجربه می‌کنی. نمی‌دانستم که یک کارآموز عادی هستم یا نماینده‌ای برای پروژه گوناگونی.» براساس این مطالعه، مقامات باید «گوناگونی» را به‌طور واقعی در اداره‌ها رعایت کرده و مهاجرین بیشتری را جذب شغل‌های دولتی کنند. به گفته سخنگوی دولت: «آلمان هنوز به اندازه کافی در این زمینه جلو نرفته است.»

23/03/2023

عدم تمایل مهاجرین به کار در شغل‌های دولتی به‌دلیل تبعیض

افرادی که پیشینه مهاجرت دارند برای شغل‌های دولتی در آلمان درخواست کار نمی‌دهند چون می‌ترسند با آن‌ها تبعیض‌آمیز رفتار شود. این نتیجه مطالعه‌ای است که به‌تازگی انجام شده. به گفته روزنامه میگاتزین، در این مطالعه متقاضیان در دوره‌های کارآموزی سه‌ماهه‌ای به‌نام «گوناگونی در اداره‌های دولتی» شرکت کردند و سپس با آن‌ها درباره تجربه کاری‌شان گفت‌وگو صورت گرفت. داریوش سلطانی، یکی از کارآموزان، می‌گوید: «وقتی سفیدپوست نیستی، در راهروهای اداره احساس عجیبی را تجربه می‌کنی. نمی‌دانستم که یک کارآموز عادی هستم یا نماینده‌ای برای پروژه گوناگونی.» براساس این مطالعه، مقامات باید «گوناگونی» را به‌طور واقعی در اداره‌ها رعایت کرده و مهاجرین بیشتری را جذب شغل‌های دولتی کنند. به گفته سخنگوی دولت: «آلمان هنوز به اندازه کافی در این زمینه جلو نرفته است.»