ممنوعیت همه جانبه نمادهای مذهبی در مدارس برلین تاکنون ده‌ها هزار یورو برای برلین هزینه داشته است. قانون بی طرفی برلین که استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس را ممنوع می کند، در سال ۲۰۰۵ تصویب شد. از سال ۲۰۱۶، ۹ زن از ایالت برلین شکایت کردند زیرا قانون مانع از استخدام آنها در مدارس شده است. در اوایل سال ۲۰۱۵، دادگاه قانون اساسی فدرال این ممنوعیت را غیرقانونی اعلام کرده بود. الیف ارالپ، سخنگوی مبارزه با تبعیض حزب چپ، از اداره آموزش و پرورش می‌خواهد که به تمام زنانی که در گذشته به دلیل داشتن حجاب رد شده‌اند، مکاتبه کرده و از آنها دعوت کند که مجدداً درخواست دهند. به گفته اداره آموزش و پرورش، درخواست‌های قبلی که منجر به استخدام نشده اند، در حال حاضر در حال ارزیابی است.
20/03/2023

عدم اشتغال به دلیل ممنوعیت حجاب: برلین ۲۲۱۷۰ یورو به معلمان متضرر پرداخت کرد

ممنوعیت همه جانبه نمادهای مذهبی در مدارس برلین تاکنون ده‌ها هزار یورو برای برلین هزینه داشته است. قانون بی طرفی برلین که استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس را ممنوع می کند، در سال ۲۰۰۵ تصویب شد. از سال ۲۰۱۶، ۹ زن از ایالت برلین شکایت کردند زیرا قانون مانع از استخدام آنها در مدارس شده است. در اوایل سال ۲۰۱۵، دادگاه قانون اساسی فدرال این ممنوعیت را غیرقانونی اعلام کرده بود. الیف ارالپ، سخنگوی مبارزه با تبعیض حزب چپ، از اداره آموزش و پرورش می‌خواهد که به تمام زنانی که در گذشته به دلیل داشتن حجاب رد شده‌اند، مکاتبه کرده و از آنها دعوت کند که مجدداً درخواست دهند. به گفته اداره آموزش و پرورش، درخواست‌های قبلی که منجر به استخدام نشده اند، در حال حاضر در حال ارزیابی است.