صدراعظم شولتس و نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، توافق کردند که در بازار انرژی همکاری نزدیک داشته باشند و از اوکراین پشتیبانی کنند. قرار است امروز قرارداد انرژی هیدروژنی نیز بین دو کشور امضا شود. به گزارش تاگزشاو، ترودو تاکید کرد که هر دو کشور به هم وابسته هستند: «کانادا به یک آلمان قوی و آلمان به یک کانادای قوی نیاز دارد.» همکاری در بخش انرژی فراتر از بحران‌هایی است که روسیه با جنگ در اوکراین به جهان وارد کرده است. ایجاد جهانی بدون سوخت‌های فسیلی در درازمدت یکی از اهداف این توافق است.

23/08/2022

شولتس و ترودو قرارداد همکاری در بازار انرژی را امضا کردند

صدراعظم شولتس و نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، توافق کردند که در بازار انرژی همکاری نزدیک داشته باشند و از اوکراین پشتیبانی کنند. قرار است امروز قرارداد انرژی هیدروژنی نیز بین دو کشور امضا شود. به گزارش تاگزشاو، ترودو تاکید کرد که هر دو کشور به هم وابسته هستند: «کانادا به یک آلمان قوی و آلمان به یک کانادای قوی نیاز دارد.» همکاری در بخش انرژی فراتر از بحران‌هایی است که روسیه با جنگ در اوکراین به جهان وارد کرده است. ایجاد جهانی بدون سوخت‌های فسیلی در درازمدت یکی از اهداف این توافق است.