لهستان تخمین زده که آلمان در جنگ جهانی دوم بیش از ۱۳۰۰ میلیارد یورو به این کشور خسارت وارد کرده. لهستان اکنون خواهان غرامت است. به گزارش تاگزشاو، صدراعظم شولتس درخواست لهستان را رد کرده و می‌گوید: «من نیز مانند دولت‌های فدرال پیشین تکرار می‌کنم که این مسئله براساس قوانین بین‌المللی حل‌وفصل شده است.» هفته گذشته یک کمیسیون پارلمانی در ورشو گزارشی را درباره خسارت‌های جنگ‌ جهانی دوم توسط آلمان نازی تنظیم کرد و گفت که آلمان می‌تواند این هزینه را در چند دهه بپردازد. یاروسلاو کاچینسکی، رییس حزب حاکم و محافظه‌کار PiS، می‌گوید: «آلمان تاکنون به ده‌ها کشور غرامت پرداخته و لهستان نیز از این قانون مستثنا نیست.»

07/09/2022

شولتس درخواست غرامت لهستان را رد کرد

لهستان تخمین زده که آلمان در جنگ جهانی دوم بیش از ۱۳۰۰ میلیارد یورو به این کشور خسارت وارد کرده. لهستان اکنون خواهان غرامت است. به گزارش تاگزشاو، صدراعظم شولتس درخواست لهستان را رد کرده و می‌گوید: «من نیز مانند دولت‌های فدرال پیشین تکرار می‌کنم که این مسئله براساس قوانین بین‌المللی حل‌وفصل شده است.» هفته گذشته یک کمیسیون پارلمانی در ورشو گزارشی را درباره خسارت‌های جنگ‌ جهانی دوم توسط آلمان نازی تنظیم کرد و گفت که آلمان می‌تواند این هزینه را در چند دهه بپردازد. یاروسلاو کاچینسکی، رییس حزب حاکم و محافظه‌کار PiS، می‌گوید: «آلمان تاکنون به ده‌ها کشور غرامت پرداخته و لهستان نیز از این قانون مستثنا نیست.»