شورای پخش شبکه rbb، پاتریشیا شلزینگر را از سمت مدیریت این شبکه برکنار کرد. ۲۲ نفر از ۲۳ عضو شورای rbb به این عزل رای مثبت دادند. پاتریشیا شلزینگر پیش از این به دلیل پرونده‌هایی که علیه او تشکیل شده، مجبور به استعفا شده بود. به گزارش rbb24، فریدریکه فون کیرشباخ، رییس شورای پخش، می‌گوید: «قانون ۲۲ بند ۲ قرارداد دولتی rbb به شورای شبکه تلویزیونی اجازه می‌دهد مدیر را پیش از پایان دوره معین اخراج کند.» اکنون هیئت مدیره باید درمورد جزییات بیشتر تصمیم بگیرد.

16. آگوست 2022

شلزینگر از سمت مدیریت rbb برکنار شد

شورای پخش شبکه rbb، پاتریشیا شلزینگر را از سمت مدیریت این شبکه برکنار کرد. ۲۲ نفر از ۲۳ عضو شورای rbb به این عزل رای مثبت دادند. پاتریشیا شلزینگر پیش از این به دلیل پرونده‌هایی که علیه او تشکیل شده، مجبور به استعفا شده بود. به گزارش rbb24، فریدریکه فون کیرشباخ، رییس شورای پخش، می‌گوید: «قانون ۲۲ بند ۲ قرارداد دولتی rbb به شورای شبکه تلویزیونی اجازه می‌دهد مدیر را پیش از پایان دوره معین اخراج کند.» اکنون هیئت مدیره باید درمورد جزییات بیشتر تصمیم بگیرد.