حمله به دیلان اس ۱۷ ساله در برلین در سراسر کشور خبرساز شد، شش بزرگسال به این نوجوان حمله کردند - در ابتدا به اشتباه تصور می‌شد که حمله به این دختر بخاطر نپوشیدن ماسک است. پس از حمله به دیلان اس. ۱۷ ساله در ماه فبروری در یک ایستگاه تراموا در برلین، قوه قضائیه برلین اکنون علیه شش مظنون اتهام وارد کرد. این اتهامات توهین، تهدید و آسیب بدنی خطرناک می‌باشند و علیه سه زن و سه مرد بین ۲۴ تا ۵۴ سال وارد شده است. دیلان اس در جریان این حمله مورد ضرب و شتم و توهین نژادی قرار گرفت.
26. آگوست 2022

 شش مظنون، پس از حمله نژادپرستانه به نوجوانان ۱۷ ساله تفهیم اتهام شدند

حمله به دیلان اس ۱۷ ساله در برلین در سراسر کشور خبرساز شد، شش بزرگسال به این نوجوان حمله کردند – در ابتدا به اشتباه تصور می‌شد که حمله به این دختر بخاطر نپوشیدن ماسک است. پس از حمله به دیلان اس. ۱۷ ساله در ماه فبروری در یک ایستگاه تراموا در برلین، قوه قضائیه برلین اکنون علیه شش مظنون اتهام وارد کرد. این اتهامات توهین، تهدید و آسیب بدنی خطرناک می‌باشند و علیه سه زن و سه مرد بین ۲۴ تا ۵۴ سال وارد شده است. دیلان اس در جریان این حمله مورد ضرب و شتم و توهین نژادی قرار گرفت.