رهبر گروه پارلمانی SPD بسته ای از اقدامات را تهیه کرده است که هدف آن کاهش بار به ویژه از دوش افراد کم درآمد و متوسط ​​است. در واکنش به افزایش سریع قیمت‌های انرژی، رهبری گروه پارلمانی SPD، از جمله، پرداخت‌های مالی مستقیم و یک بلیت سراسری ۴۹ یورویی را پیشنهاد داده است. براساس این طرح، این کمک‌ها باید به افراد با درآمد کم و متوسط، خانواده ها، مستمری بگیران، دانشجویان، کارآموزان و دریافت کنندگان مقرری بیکاری داده شود. پیشنهادات رهبری گروه پارلمانیSPD ابتدا باید توسط شرکای ائتلاف تائید شود. حداقل سبزها بر سر برخی نکات اتفاق نظر دارند.
29. آگوست 2022

سوسیال دموکرات‌ها خواهان پرداخت کمک به افراد کم‌درآمد و بلیط ۴۹ یورویی است

رهبر گروه پارلمانی SPD بسته ای از اقدامات را تهیه کرده است که هدف آن کاهش بار به ویژه از دوش افراد کم درآمد و متوسط ​​است. در واکنش به افزایش سریع قیمت‌های انرژی، رهبری گروه پارلمانی SPD، از جمله، پرداخت‌های مالی مستقیم و یک بلیت سراسری ۴۹ یورویی را پیشنهاد داده است. براساس این طرح، این کمک‌ها باید به افراد با درآمد کم و متوسط، خانواده ها، مستمری بگیران، دانشجویان، کارآموزان و دریافت کنندگان مقرری بیکاری داده شود. پیشنهادات رهبری گروه پارلمانیSPD ابتدا باید توسط شرکای ائتلاف تائید شود. حداقل سبزها بر سر برخی نکات اتفاق نظر دارند.