صدراعظم اولاف شولتس در سخنرانی خود در سازمان ملل از نظم جهانی صلح سخن گفت که باید به امپریالیسم و استعمار نو غلبه کند. او با اشاره به جنگ اوکراین گفت که تنها انتقاد لفظی از روسیه کافی نیست و باید با همکاری و مشارکت بیشتر کشورها پا را فراتر گذاشت. به گزارش تاگزشاو، "نظم جهانی احترام" پیش از این شعار تبلیغاتی شولتس در انتخابات بود و حالا برای نخستین‌بار به عنوان صدراعظم از آن سخن می‌گوید. ظاهرا اولاف شولتس نه تنها به دنبال متحدانی علیه روسیه است بلکه بر شعار نظم جهانی خود نیز پایبند است.

21. سپتامبر 2022

سخنرانی شولتس در سازمان ملل درباره نظم نوین جهانی

صدراعظم اولاف شولتس در سخنرانی خود در سازمان ملل از نظم جهانی صلح سخن گفت که باید به امپریالیسم و استعمار نو غلبه کند. او با اشاره به جنگ اوکراین گفت که تنها انتقاد لفظی از روسیه کافی نیست و باید با همکاری و مشارکت بیشتر کشورها پا را فراتر گذاشت. به گزارش تاگزشاو، “نظم جهانی احترام” پیش از این شعار تبلیغاتی شولتس در انتخابات بود و حالا برای نخستین‌بار به عنوان صدراعظم از آن سخن می‌گوید. ظاهرا اولاف شولتس نه تنها به دنبال متحدانی علیه روسیه است بلکه بر شعار نظم جهانی خود نیز پایبند است.