آیا آلمان باید تسلیحات بیشتری را به اوکراین تحویل دهد تا بتواند موفقیت‌های کنونی را در مبارزه با نیروهای روسی تضمین کند؟ این سوال در ائتلاف چراغ راهنمایی بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود. سبزها و FDP به ویژه برای تحویل سلاح‌های سنگین فشار می آورند. امید نوری پور، رهبر حزب سبز در گفتگو با «آگسبورگر آلگماینه» گفت: "آلمان باید به اوکراین کمک کند تا حد امکان کشور خود را قبل از شروع زمستان آزاد کند." از سوی دیگر، صدر اعظم اولاف شولز نیز تمایلی به تحویل تسلیحات بیشتر نداشته و خاطرنشان می‌کند که شرکای اصلی ناتو نمی خواهند مستقیما تانک‌ها را تحویل دهند و آلمان نمی‌خواهد به تنهایی این کار را انجام دهد.
12/09/2022

سبزها و FDP می‌خواهند از اوکراین با تهیه سلاح‌های بیشتر حمایت کنند

آیا آلمان باید تسلیحات بیشتری را به اوکراین تحویل دهد تا بتواند موفقیت‌های کنونی را در مبارزه با نیروهای روسی تضمین کند؟ این سوال در ائتلاف چراغ راهنمایی بیشتر و بیشتر مطرح می‌شود. سبزها و FDP به ویژه برای تحویل سلاح‌های سنگین فشار می آورند. امید نوری پور، رهبر حزب سبز در گفتگو با «آگسبورگر آلگماینه» گفت: “آلمان باید به اوکراین کمک کند تا حد امکان کشور خود را قبل از شروع زمستان آزاد کند.” از سوی دیگر، صدر اعظم اولاف شولز نیز تمایلی به تحویل تسلیحات بیشتر نداشته و خاطرنشان می‌کند که شرکای اصلی ناتو نمی خواهند مستقیما تانک‌ها را تحویل دهند و آلمان نمی‌خواهد به تنهایی این کار را انجام دهد.