یک آژانس سوئیسی از برلینی‌ها خواست به دلیل کمبود کارگران ماهر در سوئیس، به زوریخ بروند. این دعوتنامه که بسیار جسورانه توصیف شده بود، در طی تبلیغاتی با عنوان «آیا واقعاً می‌خواهی اینجا پیر شوی؟" با اشاره به اینکه مردم سوئیس از شادترین مردم جهان هستند، این کمپین به اینجا ختم نشد. همچنین در وب سایت کمپین منتشر شده است: «پریدن به دریاچه‌های شفاف بهتر از پریدن به رودخانه اشپری و ابتلا به بیماری پوستی است». مدیر خلاق کمپین اضافه کرد که بر اساس تجربه شخصی خود به مدت ده سال در برلین زندگی کرده است و درباره برلین می‌گوید: «وقتی جوان هستید، فوق العاده است، اما در نهایت، وقتی پیر شوید، برایتان تبدیل به سیرک می‌شود.»
09/01/2023

زوریخ از برلینی‌ها می‌پرسد: «آیا واقعاً می‌خواهید اینجا پیر شوید؟»

یک آژانس سوئیسی از برلینی‌ها خواست به دلیل کمبود کارگران ماهر در سوئیس، به زوریخ بروند. این دعوتنامه که بسیار جسورانه توصیف شده بود، در طی تبلیغاتی با عنوان «آیا واقعاً می‌خواهی اینجا پیر شوی؟” با اشاره به اینکه مردم سوئیس از شادترین مردم جهان هستند، این کمپین به اینجا ختم نشد. همچنین در وب سایت کمپین منتشر شده است: «پریدن به دریاچه‌های شفاف بهتر از پریدن به رودخانه اشپری و ابتلا به بیماری پوستی است». مدیر خلاق کمپین اضافه کرد که بر اساس تجربه شخصی خود به مدت ده سال در برلین زندگی کرده است و درباره برلین می‌گوید: «وقتی جوان هستید، فوق العاده است، اما در نهایت، وقتی پیر شوید، برایتان تبدیل به سیرک می‌شود.»