یک رکورد جهانی در یوگا SUP روز یکشنبه در اوبرلینگن (منطقه دریاچه کنستانس) ثبت شد. ۳۰۵ شرکت‌کننده، یوگا را روی تخته‌های پارویی SUP انجام دادند. ۳۰۵ شرکت کننده به مدت ۳۰ دقیقه در دریاچه کنستانس روی تخته های SUP یوگا انجام دادند تا رکورد قبلی جهان از ایالات متحده آمریکا را بشکنند. این رکورد جهانی توسط معلم یوگا Raphaela Schäufele از Überlingen سازماندهی شده بود. برای اینکه رکورد جهانی به طور رسمی ثبت شود، برگزارکنندگان قبلاً دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای را از رکوردهای جهانی "گینس" دریافت کرده بودند. شرکت کنندگان در چندین ایستگاه شمارش شدند وعلاوه بر این، تمامی این مراسم برای ثبت جهانی با دوربین‌های متعدد فیلمبرداری شد.
12. سپتامبر 2022

رکورد جهانی یوگا روی تخته‌های پارویی در اوبرلینگن ثبت شد

یک رکورد جهانی در یوگا SUP روز یکشنبه در اوبرلینگن (منطقه دریاچه کنستانس) ثبت شد. ۳۰۵ شرکت‌کننده، یوگا را روی تخته‌های پارویی SUP انجام دادند. ۳۰۵ شرکت کننده به مدت ۳۰ دقیقه در دریاچه کنستانس روی تخته های SUP یوگا انجام دادند تا رکورد قبلی جهان از ایالات متحده آمریکا را بشکنند. این رکورد جهانی توسط معلم یوگا Raphaela Schäufele از Überlingen سازماندهی شده بود. برای اینکه رکورد جهانی به طور رسمی ثبت شود، برگزارکنندگان قبلاً دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای را از رکوردهای جهانی “گینس” دریافت کرده بودند. شرکت کنندگان در چندین ایستگاه شمارش شدند وعلاوه بر این، تمامی این مراسم برای ثبت جهانی با دوربین‌های متعدد فیلمبرداری شد.