30/10/2023

رهبر گروه پارلمانی CDU: پناهندگان کارهای خدمات اجتماعی انجام دهند

 بر اساس گزارش روزنامه تاگزاشپیگل، به منظور ادغام بهتر پناهندگان در برلین، رهبر گروه پارلمانی CDU، دیرک اشتتنر، پیشنهاد کرده که پناهجویان کارهای خدمات اجتماعی را انجام دهند. به گفته او، فراتر از قوانین فدرال، حوزه ای وجود دارد، به عنوان مثال در قالب کار خیریه. او به «تاگزاشپیگل» گفت: «گاهی به این موضوع انتقاد می‌شود، اما من آن را یک فرصت می‌دانم. این امر پذیرش اجتماعی را افزایش می دهد.”