لارس کلینگبایل Lars Klingbeil، یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات SPD، نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم در جریان جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین هشدار داده است. کلینگ بیل در گفتگو با "Redaktionsnetzwerk Deutschland" به اوکراین قول حمایت بیشتر داد. اما باید از تشدید دراماتیک وضعیت جلوگیری کرد. وی گفت: "ما به حمایت مداوم از اوکراین ادامه خواهیم داد. در عین حال، واضح است که باید از جنگ جهانی سوم جلوگیری کرد." اقدام خوب هماهنگ غرب در قبال روسیه برای این بسیار مهم است. باید این سیگنال ارسال شود که وحدت در اتحاد غرب دست نخورده باقی خواهد ماند. کلینگبایل در مورد پوتین گفت: "پوتین یک جنایتکار جنگی است، او یک جنگ تجاوزکارانه وحشیانه را آغاز کرد."

23. سپتامبر 2022

رهبر حزب SPD هشدار ازجنگ جهانی سوم را می‌دهد

 لارس کلینگبایل Lars Klingbeil، یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات SPD، نسبت به وقوع جنگ جهانی سوم در جریان جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین هشدار داده است. کلینگ بیل در گفتگو با “Redaktionsnetzwerk Deutschland” به اوکراین قول حمایت بیشتر داد. اما باید از تشدید دراماتیک وضعیت جلوگیری کرد. وی گفت: “ما به حمایت مداوم از اوکراین ادامه خواهیم داد. در عین حال، واضح است که باید از جنگ جهانی سوم جلوگیری کرد.” اقدام خوب هماهنگ غرب در قبال روسیه برای این بسیار مهم است. باید این سیگنال ارسال شود که وحدت در اتحاد غرب دست نخورده باقی خواهد ماند. کلینگبایل در مورد پوتین گفت: “پوتین یک جنایتکار جنگی است، او یک جنگ تجاوزکارانه وحشیانه را آغاز کرد.”