در ماه دسامبر، اطلاعات اشپیگل در مورد خودروهای جنگی پیاده نظام ارتش آلمان، جنجالی بزرگی را برای وزیر دفاع لمبرشت ایجاد کرد. به گفته سازنده این نفربر زرهی، ۱۷ نفربر از ۱۸ پوما اکنون به حالت اولیه بازگشته اند و تقریباً تمام خودروهای جنگی که در حین تمرین تیراندازی از کار افتاده بودند، تعمیر شده اند. سخنگوی شرکت سازنده راین متال به خبرگزاری آلمان گفت: ارزیابی خودروها در پایان هفته گذشته به پایان رسید، تقریباً تمام خسارت‌ها جزئی بودند. پس از عارضه دار شدن ۱۸ نفربر زرهی مستقر در تمرین تیراندازی، وزیر دفاع کریستین لامبرشت (SPD)، پوما را از نیروی واکنش سریع VJTF خارج کرد.
03/01/2023

راین متال، تمام آسیب‌های وارده به نفربرهای زرهی Puma را “کوچک” توصیف می‌کند

در ماه دسامبر، اطلاعات اشپیگل در مورد خودروهای جنگی پیاده نظام ارتش آلمان، جنجالی بزرگی را برای وزیر دفاع لمبرشت ایجاد کرد. به گفته سازنده این نفربر زرهی، ۱۷ نفربر از ۱۸ پوما اکنون به حالت اولیه بازگشته اند و تقریباً تمام خودروهای جنگی که در حین تمرین تیراندازی از کار افتاده بودند، تعمیر شده اند. سخنگوی شرکت سازنده راین متال به خبرگزاری آلمان گفت: ارزیابی خودروها در پایان هفته گذشته به پایان رسید، تقریباً تمام خسارت‌ها جزئی بودند. پس از عارضه دار شدن ۱۸ نفربر زرهی مستقر در تمرین تیراندازی، وزیر دفاع کریستین لامبرشت (SPD)، پوما را از نیروی واکنش سریع VJTF خارج کرد.