سران احزاب تشکیل دهنده ائتلاف دولتی موسوم به ائتلاف چراغ راهنمایی، دیروز در مورد اقدامات بیشتر برای کاهش بار شهروندان و شرکت‌ها توافق کردند. این بسته افزایش قیمت‌های مورد انتظار را کاهش می‌دهد. این بسته، سومین بسته کمکی است که در سال جاری به تصویب می‌رسد. براساس این طرح، قرار است از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ تنها یک بار یک مبلغ کمکی برای هزینه گرمایش به دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه مسکن پرداخت شود. در این طرح آمده است که پرداخت ۴۱۵ یورو برای خانوار یک نفره، ۵۴۰ یورو برای خانوار دو نفره و برای هر نفر اضافی ۱۰۰ یوروخواهد بود. افرادی که کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند از اول ژانویه ۲۰۲۳ کمک هزینه ماهانه ۵۰۰ یورو دریافت می‌کنند. همچنان بازنشستگان از اول دسامبر یک کمک یک‌باره به مبلغ ۳۰۰ یورو دریافت خواهند کرد. مبلغ کمک یک‌باره به دانشجویان و کارآموزان ۲۰۰ یورو است.
5. سپتامبر 2022

دولت فدرال بسته کمکی ۶۵ میلیارد یورویی را تصویب کرد

سران احزاب تشکیل دهنده ائتلاف دولتی موسوم به ائتلاف چراغ راهنمایی، دیروز در مورد اقدامات بیشتر برای کاهش بار شهروندان و شرکت‌ها توافق کردند. این بسته افزایش قیمت‌های مورد انتظار را کاهش می‌دهد. این بسته، سومین بسته کمکی است که در سال جاری به تصویب می‌رسد. براساس این طرح، قرار است از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ تنها یک بار یک مبلغ کمکی برای هزینه گرمایش به دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه مسکن پرداخت شود. در این طرح آمده است که پرداخت ۴۱۵ یورو برای خانوار یک نفره، ۵۴۰ یورو برای خانوار دو نفره و برای هر نفر اضافی ۱۰۰ یوروخواهد بود. افرادی که کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند از اول ژانویه ۲۰۲۳ کمک هزینه ماهانه ۵۰۰ یورو دریافت می‌کنند. همچنان بازنشستگان از اول دسامبر یک کمک یک‌باره به مبلغ ۳۰۰ یورو دریافت خواهند کرد. مبلغ کمک یک‌باره به دانشجویان و کارآموزان ۲۰۰ یورو است.