بسیاری از شهروندان آلمان دموکراسی را در این کشور بیش از هر زمان دیگری در سال‌های گذشته در خطر می‌بینند. ۷۸/۹ درصد (یا چهار پنجم) از کسانی‌که در یک نظرسنجی شرکت کرده‌اند، چنین پاسخی داده‌اند. به گفته تاگزشاو، در این نظرسنجی که توسط مرکز پژوهش‌های همگرایی و مهاجرت آلمان (DeZIM) انجام شده، تنها ۳/۴ درصد از پاسخ‌دهندگان دموکراسی را کمتر از پنج سال پیش در خطر می‌بینند. ۸۴/۹ درصد از پاسخ‌دهندگان از دولت فدرال می‌خواهند که با قدرت بیشتری برای یک دموکراسی پویا و قوی کار کند. آن‌ها معتقدند که باید با افراط‌گرایی سیاسی مبارزه کرد و از افرادی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، بیشتر پشتیبانی کرد. بیش از نیمی از آن‌ها خواهان جامعه‌ای گوناگون و همزیستی دموکراتیک هستند. این نظرسنجی در ماه‌های آوریل/ آپریل و مه/ می روی ۲۵۰۰ شهروند آلمان انجام شده است.

23/05/2023

دموکراسی آلمان در خطر است؛ نتیجه یک نظرسنجی

بسیاری از شهروندان آلمان دموکراسی را در این کشور بیش از هر زمان دیگری در سال‌های گذشته در خطر می‌بینند. ۷۸/۹ درصد (یا چهار پنجم) از کسانی‌که در یک نظرسنجی شرکت کرده‌اند، چنین پاسخی داده‌اند. به گفته تاگزشاو، در این نظرسنجی که توسط مرکز پژوهش‌های همگرایی و مهاجرت آلمان (DeZIM) انجام شده، تنها ۳/۴ درصد از پاسخ‌دهندگان دموکراسی را کمتر از پنج سال پیش در خطر می‌بینند. ۸۴/۹ درصد از پاسخ‌دهندگان از دولت فدرال می‌خواهند که با قدرت بیشتری برای یک دموکراسی پویا و قوی کار کند. آن‌ها معتقدند که باید با افراط‌گرایی سیاسی مبارزه کرد و از افرادی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، بیشتر پشتیبانی کرد. بیش از نیمی از آن‌ها خواهان جامعه‌ای گوناگون و همزیستی دموکراتیک هستند. این نظرسنجی در ماه‌های آوریل/ آپریل و مه/ می روی ۲۵۰۰ شهروند آلمان انجام شده است.