اعضای یکی از خطرناکترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در اروپا با همکاری نیروهای پلیس یازده کشور اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، چک، لهستان و همچنین پلیس امریکا دستگیر شدند. به گزارش تاگزشاو، رییس این شبکه زیرزمینی به نام ریکاردو آر. که سال‌ها تحت تعقیب بود توسط نیروی پلیس برلین دستگیر شد. او حدود ۳۰ سال با نام‌های جعلی و در شهرهای مختلف فعالیت خود را ادامه می‌داد و درنهایت با همکاری پلیس آمریکا و اروپا دستگیر شد. در پی یورش پلیس به ۹۴ مکان متعلق به این شبکه، ۴۴ نفر از اعضای آن نیز بازداشت شدند. همچنین مقدار زیادی پول نقد، تپانچه، کوکائین، حشیش و متافین کشف شد.

06/12/2022

دستگیری رییس شبکه قاچاق مواد مخدر در برلین

اعضای یکی از خطرناکترین شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در اروپا با همکاری نیروهای پلیس یازده کشور اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، چک، لهستان و همچنین پلیس امریکا دستگیر شدند. به گزارش تاگزشاو، رییس این شبکه زیرزمینی به نام ریکاردو آر. که سال‌ها تحت تعقیب بود توسط نیروی پلیس برلین دستگیر شد. او حدود ۳۰ سال با نام‌های جعلی و در شهرهای مختلف فعالیت خود را ادامه می‌داد و درنهایت با همکاری پلیس آمریکا و اروپا دستگیر شد. در پی یورش پلیس به ۹۴ مکان متعلق به این شبکه، ۴۴ نفر از اعضای آن نیز بازداشت شدند. همچنین مقدار زیادی پول نقد، تپانچه، کوکائین، حشیش و متافین کشف شد.