تیموتی اس. دانشجوی ۲۲ ساله برلینی در اواخر ماه جولای/ژوئیه ناپدید شد. او پس از گذراندن عصر روز ۲۹ ژوئیه در باری در شمال نوی‌کلن، آخرین بار در ۳۰ ژوئیه ساعت ۳:۱۴ بامداد در یک شعبه بانک اشپارکاسه در منطقه تلتو دیده شد و پس از آن تا یک هفته اثری از او نبود. به گزارش روزنامه تاگزاشپیگل، پلیس ۱۰ اوت/آگوست گزارش داد که او را در آپارتمانی در برلین یافته و تحت مراقبت خانواده اش قرار داده است. پلیس تاکنون دو مظنون را به اتهام اخاذی، آدم ربایی همراه با آسیب بدنی خطرناک در ارتباط با این پرونده دستگیر کرده است. آن‌ها به زور اسلحه و تهدید جوان ۲۲ ساله را دزدیده بودند.

16. آگوست 2022

دستگیری دو متهم به آدم‌ربایی در برلین

تیموتی اس. دانشجوی ۲۲ ساله برلینی در اواخر ماه جولای/ژوئیه ناپدید شد. او پس از گذراندن عصر روز ۲۹ ژوئیه در باری در شمال نوی‌کلن، آخرین بار در ۳۰ ژوئیه ساعت ۳:۱۴ بامداد در یک شعبه بانک اشپارکاسه در منطقه تلتو دیده شد و پس از آن تا یک هفته اثری از او نبود. به گزارش روزنامه تاگزاشپیگل، پلیس ۱۰ اوت/آگوست گزارش داد که او را در آپارتمانی در برلین یافته و تحت مراقبت خانواده اش قرار داده است. پلیس تاکنون دو مظنون را به اتهام اخاذی، آدم ربایی همراه با آسیب بدنی خطرناک در ارتباط با این پرونده دستگیر کرده است. آن‌ها به زور اسلحه و تهدید جوان ۲۲ ساله را دزدیده بودند.