در منطقه موآبیت برلین مردی روز شنبه به شیوه‌ای سینمایی جلوی سارق خودرو را گرفت. به گفته پلیس، جوان ۲۷ ساله در حال بارگیری خودروی دوست دخترش بود که ناگهان سارق سوار خودرو شد و موتور را روشن کرد. گفته می‌شود این جوان ۲۷ ساله جلوی ماشین ایستاده تا مانع حرکت خودرو شود. به هر حال دزد شتاب گرفت، به طوری که مرد روی کاپوت فرود آمد! بر اساس اظهارات خود فرد، وی سپس در حین رانندگی خود را به داخل خودرو می‌رساند و موفق به فشار دادن ترمز در حین رانندگی می‌شود! به گفته پلیس، خودرو به ستون، چراغ راهنمایی برخورد کرده و از روی پیاده رو عبور کرده و رهگذران مجبور شدند به کناری بدوند! دزد ۳۴ ساله پس از تصادف قصد داشت با پای پیاده فرار کند که توسط شاهدان متوقف شد. به گفته پلیس، او به بیمارستان منتقل شد. او گواهینامه هم رانندگی ندارد و اکنون باید منتظر حکم بازداشت باشد.

22. آگوست 2022

دزد ماشین به شکل فوق‌العاده‌ای متوقف شد!

در منطقه موآبیت برلین مردی روز شنبه به شیوه‌ای سینمایی جلوی سارق خودرو را گرفت. به گفته پلیس، جوان ۲۷ ساله در حال بارگیری خودروی دوست دخترش بود که ناگهان سارق سوار خودرو شد و موتور را روشن کرد. گفته می‌شود این جوان ۲۷ ساله جلوی ماشین ایستاده تا مانع حرکت خودرو شود. به هر حال دزد شتاب گرفت، به طوری که مرد روی کاپوت فرود آمد! بر اساس اظهارات خود فرد، وی سپس در حین رانندگی خود را به داخل خودرو می‌رساند و موفق به فشار دادن ترمز در حین رانندگی می‌شود! به گفته پلیس، خودرو به ستون، چراغ راهنمایی برخورد کرده و از روی پیاده رو عبور کرده و رهگذران مجبور شدند به کناری بدوند! دزد ۳۴ ساله پس از تصادف قصد داشت با پای پیاده فرار کند که توسط شاهدان متوقف شد. به گفته پلیس، او به بیمارستان منتقل شد. او گواهینامه هم رانندگی ندارد و اکنون باید منتظر حکم بازداشت باشد.