27/05/2024

در براندنبورگ حداقل ۲۸۶ نفر توسط سگ گاز گرفته شدند

سال گذشته حداقل ۲۸۶ نفر در براندنبورگ توسط سگ گاز گرفته شدند. طبق آمار وزارت داخله/کشور براندنبورگ  در پوتسدام، این سیزده مورد کمتر از سال ۲۰۲۲ بود. شایع ترین حملات گاز گرفتن از گونه‌های “ژرمن شپرد” بود که طبق آمار سال گذشته ۳۰ نفر را گاز گرفت. همچنان، سگ های “پیت بول تریر” آمریکایی سه نفر را گاز گرفته اند. طبق قوانین مالکیت سگ در براندنبورگ، این نژاد خطرناک محسوب می شود و نگهداری از آن ممنوع است. در براندنبورگ بیش از ۱۳۰۰۰۰ سگ بزرگ ثبت شده است.