چگونه با افزایش قیمت انرژی و هزینه زندگی مقابله کنیم؟ این موضوع نظرسنجی روزهای گذشته بود. تقریباً نیمی از افراد (۴۵ درصد) مایلند خانواده‌های با درآمد متوسط ​​کمک هزینه مالی دریافت کنند. ۲۹ درصد بر این باورند که تنها باید به افراد کم درآمد کمک شود. از سوی دیگر، تنها یک پنجم از افراد (۲۲ درصد)، بر این عقیده هستند که تسهیلات باید به نفع همه خانوارها باشد. اکثریت  ۷۴ درصدی افراد مورد نظرسنجی خواستار یک بلیت ۹ یورویی بعدی هستند.

02/09/2022

درصد کمی از مردم خواهان کمک‌های سراسری هستند

چگونه با افزایش قیمت انرژی و هزینه زندگی مقابله کنیم؟ این موضوع نظرسنجی روزهای گذشته بود. تقریباً نیمی از افراد (۴۵ درصد) مایلند خانواده‌های با درآمد متوسط ​​کمک هزینه مالی دریافت کنند. ۲۹ درصد بر این باورند که تنها باید به افراد کم درآمد کمک شود. از سوی دیگر، تنها یک پنجم از افراد (۲۲ درصد)، بر این عقیده هستند که تسهیلات باید به نفع همه خانوارها باشد. اکثریت  ۷۴ درصدی افراد مورد نظرسنجی خواستار یک بلیت ۹ یورویی بعدی هستند.